„Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД е дружество за добив и преработка на медно-златни руди от находище „Челопеч". Добивът се извършва по подземен способ. Добитата руда се преработва до метални концентрати.

Находище „Челопеч" се намира в подножието на Стара планина в землището на Община Челопеч, област Софийска. За региона рудодобивът е традиционен основен поминък близо век. Голяма част от местното население е заето в рудодобивната и преработвателна индустрия, както и в металургичната промишленост.

Политиката и действията на Дънди Прешъс Металс Челопеч са насочени към постигане и поддържане на най-високи стандарти на работа и безопасност, опазване на здравето и околната среда, подобряване на благосъстоянието на региона. Сред ценностите ни са уважение и грижа за хората, поддържане на открит диалог с местните общности, подобряване и опазване на околната среда, и подкрепа на дългосрочното икономическо развитие на близките населени места, подпомагане възстановяването и поддържането на културните традиции, развитие на качествено образование.